آرمکس برترین مرکز ساخت و فروش انواع کانکس مخابراتی در سطح کشور می باشد.در کانکس مخابراتی امکان قرار گیری تجهیزات مخابراتی فراهم شده و این نوع کانکس با کاربری ایستگاه مخابراتی، فرستنده رادیویی و بیسیم،کانکس BTS ،برای تمامی ارگانهای دولتی و خصوصی طراحی و تولید میگردد.بدنه کانکس مخابراتی از ساندویچ پانل بوده و درب ورودی هم از پانل میباشد.به دلیل حساسیت رک های مخابراتی این نوع کانکس باید کامل سیل بوده و هیچ گونه نور یا گرد و خاک به آن نفوذ نکند.